วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

แจ้งความประสงค์ การขอใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาป...
28 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
TimeLine การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ระดับปริญญา...
SDGs:
4
27 ตุลาคม 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้รับรางวัล Asian ...
11 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับรางวัล Young Investigator...
11 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโทรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับรางว...
11 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับรางวัล Oral Pr...
11 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Tourism and Hospitality Consortium มช. จับมือ The Hong Kong ...
SDGs:
4 8 9 11 17
11 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วารสาร

RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2566
20 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 - 2566
2 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ที่ยึดหลักสานต่อเรื่องเดิม ริเริ่มเรื่องใหม่ สร้างเสริมความไว้ใจ ระวังภัยทุกฝีก้าว” ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม การบูรณาการงานจากส่วนงานต่าง ๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs